online coaching
07 augustus 2019

Monique van Lierop

Coachen volgens het ABC-model

De coaching bij Soyellow vindt plaats volgens het ABC-model, een model dat aansluit bij de manier waarop mensen leren en hun gedrag veranderen. Coachen volgens dit model leidt tot snellere, grotere en meer blijvende gedragsverandering. Er wordt nog steeds veel gedacht dat mensen moeilijk veranderbaar zijn. Dat klopt niet. Mensen zijn wel degelijk veranderbaar als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Door kleine stappen te nemen in een verandertraject wordt er meer succes ervaren en neemt de motivatie toe. Nieuw opgedane kennis, vaardigheden en gedrag moeten ook worden toegepast (knowledge transfer).

De letters ABC in het ABC-model staan voor Accelerated (versneld), Behavioral (gedrag) en Change (verandering). Het model omvat 3 fasen: Analyze (analyse), Internalize ( het eigen maken van nieuw gedrag) en Sustain (het onderhouden/ behouden van het nieuw geleerde gedrag). Zie onderstaand model van Ribbers en Waringa (2011).

Coachen volgens het abc-model
Bron: Ribbers en Waringa (2012).ABC-model fase 1: Analyze

Hierin wordt de situatie van de coachee in kaart gebracht. Belangrijk in deze fase is ook vaststellen hoe de coachee zelf naar zijn situatie kijkt en welke mogelijkheden er zijn om met die situatie aan de slag te gaan. Resultaat in deze fase is dat het te behalen doel(en) van het traject wordt (worden) vastgesteld. (Explore, reality, Opportunities, Objectives).ABC-model fase 2: Internalize

Hier is er sprake van 2 procescirkels, dat van de coach en dat van de coachee. De coachee gaat in deze fase actief aan de slag met zijn leerdoel(en). De coachee gaat zich hier nieuw gedrag en/of vaardigheden eigen maken. Dit doet hij door steeds 4 stappen te doorlopen; Goal, Action, Reflection, Review. Ofwel; Doel, Actie, Reflectie en Beoordelen.

Deze stappen worden steeds doorlopen en herhaald tot er daadwerkelijk ander gedrag is geleerd. Coach en coachee hebben frequent contact en er worden korte processtappen gemaakt waardoor gedragsverandering versneld kan plaatsvinden. De 2e procescirkel is de reinforcementcirkel ofwel de bekrachtigingscirkel. In deze cirkel vindt de voortgang van de coachee plaats doordat de coach hier structureert, ondersteunt en stimuleert. Hier vindt bekrachtiging plaats van het geleerde door de coachee. Ook dit proces zorgt voor versnelling van de gewenste verandering.ABC-model fase 3: Sustain

in deze fase wordt vastgesteld of de door de in fase 1 geformuleerde doelen zijn behaald (validation). Hierdoor kan er een terugkoppeling plaatsvinden. Ook kunnen er vragenlijsten ingezet worden. Daarnaast kunnen handvatten opgesteld worden om de behaalde resultaten vast te houden en te onderhouden zodat de coachee iets heeft om op terug te vallen. Ook kunnen coach en coachee afspreken om na een bepaalde tijd contact te hebben om  de stand van zaken te bespreken. Uiteindelijk gaat de coachee verder zonder de coach.Om het de coachee mogelijk te maken de stappen te maken die nodig zijn in dit proces zijn er ook 3 proceselementen:

  • Awareness (bewustwording): Om persoonlijke ontwikkeling door te maken is bewustwording van essentieel belang
  • Feedback (terugkoppeling): Doordat de coach de coachee feedback geeft kan de coachee kritisch kijken naar zichzelf en waar nodig gedrag aanpassen.
  • Knowledge transfer (kennisoverdracht): Door kennisoverdracht kan er geleerd worden. De coach zal waar nodig kennis aandragen die de coachee behulpzaam kan zijn in zijn proces.


Wil je meer lezen over online coaching? Lees dan ook dit artikel over waarom online coachen werkt.
Bronnen:

  • Ribbers, A, Waringa, A, (2012). E coaching. Direct aan de slag met het nieuwe coachen. Boom uitgevers, Amsterdam.